წესები და პირობები

საიტის გამოყენების წესები და პირობები

აღნიშნული ვებგვერდი წარმოადგენს შპს ოაზის თბს“ საკუთრებას .

ძვირფასო მომხმარებელო ! სიამოვნებით გაეცნოთ _ _ _ _ _

წინამდებარე გვერდი შემოსვლით , ვებ თქვენ შევცვლით ამ ხელშეკრულების პირობებს და ვალდებულებას , თქვენ განვსაზღვროთ ყველა ქვემოთ მოყვანილი პირობა . _ _ _ _ _ _ _ იმ შემთხვევაში , თუ არ არის შეთანხმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ წინაპირობაზე , ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებგვერდით გამოყენება .

ტერმინთა განმარტება:

ჩვენ - შპს ოაზის თბს”

თქვენ - პირი , რომელიც თან ერთვის ; ასევე იურიდიული პირი ; _ _ _ _ _ _ _

მომსახურება - ონლაინ ონლაინ ;

ხელშეკრულება - წინამდებარე დოკუმენტი ;

ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ :

 • ადასტურებთ , რომ თქვენ ხართ დასრულებული 21 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი , რათა მიიღოთ ვებგვერდის გამოყენებით მომსახურება და განვასხვავოთ შესაბამისი თანხები ;
 • დაიცავით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვებგვერდით გამოყენების პირობებს ;
 • წარმოიდგინეთ ძირითადი მასალა მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად და ზუსტად , რათა ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით ;
 • დაიცავთ საავტორო და ინტელექტუალურ უფლებებს , არ განახორციელებს ხარჯებს , რომლებიც მთლიანად ან რაიმე სახის კოპირებასა და გავრცელებას ყველა სახის და მიზნებისათვის ;
 • დაიცავით თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა , არ გაუმჟღავნებთ მესამე მესამე პირს თქვენი გვერდის უსაფრთხოების ანგარიშებს , რომელიც უზრუნველყოფს თქვენს პირად ანგარიშზე არსებულ აქტივობას და ინფორმაციას ; _ _
 • ადასტურებს , რომ გეკუთვნით ან შეიძლება იყოს ყველა საჭირო უფლება , ნებართვა საიმისოდ , რომელიც გამოიყენება და ნებადართულია growgrow.ge- , რათა გამოიყენოს ნებისმიერი თქვენ მიერ მოწყობილობის მიწოდების ინფორმაცია , ამ ხელშეკრულებისა და უსაფრთხოების დაცვის პოლიტიკის წესების შესაბამისად ( რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ მექანიზმზე ) ;
 • ცენტრალური ინფორმაცია არ გამოიყენებს პირად საიდენტიფიკაციო სისტემის მოსაპოვებლად და კომერციულ მიზნებს , მათ შორის ანგარიშებს სახელწოდებებს , ელექტრონული ფოსტის მისამართებს ან სხვა მსგავსი ინფორმაციას ; _ _
 • არ განახორციელებს ისეთ ქმედებებს , რომლებიც მიმართულია სხვა მომხმარებლის პირადი და კონფიდენციალური , მათ შორის ანგარიშის უსაფრთხოების უსაფრთხოების ზომების მიღებასა და სხვა მომხმარებლის პირადი აქტივის განკარგვისაკენ ;
 • სხვა მომხმარებელთა ან არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირადებს და გვერდს ; _ _ _ _
 • არ განახორციელებს ისეთ ქმედებას , რომელიც ფლობს უქმნის ვებგვერდს ან უფლება გამართულ ფუნქციონირებას .
 • არ განახორციელებს ნებისმიერ უკანონო ქმედებას ასევე რეკლის ჩვენი ვებგვერდის გამოყენების საშუალებით ; _
 • ვებგვერდს ან მომსახურებას არ გამოიყენებს ისეთი კლასში , რომ შექმნილ იქნეს არასასურველი სპამი ან ელექტრონულ ფოსტაზე გასავრცელებელი რემა ;
 • არ განახორციელებს ისეთ ქმედებას , რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ჩვენი პასუხისმგებლობა

ჩვენ სრულად ვიღებთ პასუხისმგებლობას მომხმარებლების , ზარალის , ვალდებულებებისა და ხარჯების შესახებ , რაც იწვევს ჩვენს მიზეზებს . _ _ _ _ _ _ _

ფუნქციონირება

გადახდისას , თქვენ ადასტურებთ თანხმობას , რომ იხდით საიტზე განთავსებული პროდუქტების საფასურს . _ _ საბანკო ბარათზე ან ვირტუ ბალანსზე დაიბლოკება შესაბამისი ოდენობის ზომა . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ თუკი რაიმე ხარვეზი გამო ( მაგალითად ტექნიკური ხარვეზი ოპერატორის ეროვნული ), დროულად არ არის სერვისის სერვისის მიწოდება , ჩვენი სისტემა მიმართავს პროვაიდერს ან პარტნიორ ბანკს ( ვისი საშუალებითაც განხორციელდა გადახდა ) და აგზავნის მოთხოვნას საბანკო ანგარიშზე თანხის განბლოკვის / დაბრუნების თაობაზე , ( იმ შემთხვევაში , თუ განვადება საბარათე ანგარიშიდან ). ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხიმგებელი თანხის უკან დაბრუნების პროცესის სისწრაფეზე . ჩვენ ვიღებთ შესაძლებლობას . _ _ _ _ _ _ _ თანხები , რომლებიც შეიცავს თქვენს მითითებებს და მოთხოვნით თქვენს მიერ არჩეული პროდუქციის შესაძენად დაბრუნებას არ ექვემდებარება , თუ პროდუქციის უკან მომწოდებელი უარს გვეუბნება შესრულებული გადახდის გაუქმებაზე . _

გამოყენებაა და ვებგვერდის გამოყენების პირობები _
პროფილაქტიკა მიღება

ჩვენი სარგებლობის მიღება ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია საქართველოში . ჩვენ ვიპოვით უფლებას საკუთარი თავისთვის არ დავუშვათ ან სხვაგვარად შევზღუდოთ ჩვენი მიღება . _ _

შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებაზე

ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი განცხადება გარეშე . _ _ ჩვენგან ვერ მივიღებთ იმ მომსახურებას , რომელიც ფიქრობს არღვევს ჩვენს კანონმდებლობას . ამასთანავე , თქვენ გეკრძალებათ ჩვენი უფლებების ან ვებგვერდის ყოველგვარი არაუფლებამოსილი , რაშიც შეუზღუდავი იყოთ ჩვენ მიერ შეყვანილი სისტემებში არასანქცირებული შესვლა , პაროლის არასათანადო გამოყენება ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი არასათანადო გამოყენება . _ თქვენ თანახმობას აცხადებთ საშუალებებზე , რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენი უსაფრთხოებისგან , მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ და გადავწყვიტოთ : 1. ჩვენთან ერთად აფილირებულ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს 2. ყველა სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობით ; და 3. შესაბამისი პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათხრების შემთხვევაში . _ _ _ _ _ _ თქვენს მიერ ამ ვებგვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება თქვენგანა თქვენთან ერთად გადაცემაზე თანხმობად . _ _

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებგვერდთან ერთად ; მათ შორის შეუსაბამობაზე ვებგვერდები და მომხმარებლების ფაილები ან ინტერნეტში კომპანიის სანავიგაციო პროგრამის ( ბრაუზერი ) ან საიტზე სხვა პროგრამების შორის შესასვლელი და სხვა პროგრამების საშუალებით , მათ შეუძლიათ შექმნან ჩვენგან დამოუკიდებელი პირობების გამო .

ინტელექტუალური საკუთრება

აკრძალულია ამ ვებგვერდის დაცვის უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება , კოპირება , გადაცემა ან შენახვა . აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენების . ციტირების შემთხვევაში კანონმდებლობით განსაზღვრული საავტორო უფლებების დაცვა . _ დაუშვებელია ან ღილაკების გასაყიდი ნიშნები და ლობების რეპროდუცირება , გამოქვეყნება გავრცელება შესაბამისი წინასწარი ნებართვის გარეშე უფლების რეგისტრაციის წინასწარი თანხმობის გარეშე . _ _

ნება ხარვეზები

სეზონის შეფერხება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს : _

 • აღჭურვილობის გაუმართაობით , მათ შორის და არა მხოლოდ , კომპიუტერების , სერვერების , ქსელების , ტელეკომუნიკაციის ხაზების და კავშირის , სხვა ელექტრონული და მექანიკური აღჭურვილობის გაუმართაობით ; პროგრამების გაუმართაობით ; სისტემის გადატვირთულობით ; ელექტროდენის ან სხვა კომუნალური მიწოდების მთლიანი ან შეფერხებით ; _ _ ზიანით , რომელიც გამოწვეულია სტიქიური მოვლენებით , უამინდობით , უბედური შემთხვევებით , ომით , აჯანყებით , არეულობით , ტერორისტული აქტით , სამოქალაქო მღელვარებით , მთლიანი თუ ნაწილობრივი გაფიცვით ან შრომითი პროცესის სხვა შეფერხებით ; მთავრობა ან კანონმდებლობით დაწესებული შეზღუდვებით , სასამართლო გადაწყვეტილებით ან ადამიანის სხვაგვარი ჩარევით ; ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით ( ეს იქნება უფრო ჩამოთვლილი თუ არა მსგავსი ) , რომელიც არ არის კონტროლირებადი . _

სასურველია , თუ შეფერხებულია შეზღუდვა , შეფერხებულია ან შეფერხებულია ან თუ ის არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად , არსებობს ალბათ დიდი ალბათობა , რომ თქვენ ვერ შეძლებთ შეღავათიან შეღავათს და დასრულებას . _ _ _ _ გაუგებრობების თავიდან აცილების წესები თქვენ გაქვთ საკუთარი ვებგვერდის გამოყენებისაგან / შეირჩევათ . _ _ იმ შემთხვევაში , თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად , თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებგვერდით სარგებლობას , თქვენ ხართ დაცული . _ _ _

სხვა საიტებთან დამაკავშირებელი ბმულები

ვებ გვერდზე შესაძლებელია არსებობდეს ბმულები , რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ მიიღოთ შესაძლებლობა გეძლევათ სხვა ვებგვერდები . _ გთხოვთ , რომ ეს ჩვენი ყურადღება სხვაგვარად არ იყოს : სხვა ვებგვერდებზე შესვლის შექმნა ; _ სხვა ვებგვერდები ან მათი საშუალებით შემოთავაზებული პროდუქტების , მომსახურებების , მოსაზრებების , იდეების ან რეალურობის , ხარისხის ან სანდოობის დადასტურებას . _ ასევე , ჩვენ არ გარანტიას , რომ ეს საიტი ან ის არ არის შეკრული თავისუფალი პრეტენზიები , რომლებიც შეიძლება იყოს საავტორო უფლებების , სავაჭრო ნიშანდება ან მესამე პირების უფლებების სხვა დარღვევებს . ჩვენ ასევე არ გარანტიას , რომელი საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ვირუსების ან სხვა სახის დამაზიანებელი ფაქტორები . _ _ გთხოვთ , რომ სხვა ვებგვერდები გვქონდეს ჰქონდეთ ჩვენი ვებგვერდი , უსაფრთხოების პოლიტიკა ან უსაფრთხოების სხვა პრაქტიკა , რის გამოც აუცილებელია გაეცნოთ ამ სხვა საიტების მანამ , სანამ გაცვლით თქვენ პირად ინფორმაციას . _ _

დაცვის პოლიტიკა _

წინამდებარე უსაფრთხოების პოლიტიკა მოიცავს growgrow.ge ვებ - გვერდითან ( იგულისხმება ვებ - გვერდი , რომელიც განთავსებულია შემდეგ ვებმისამართზე : www.growgrow.ge ) დაკავშირებულ დაცვის საკითხებს . ჩვენ მიზნად ვისახავთ თქვენს დაცვას ონლაინ სივრცეში . _ გთხოვთ , გაეცნოთ წინამდებარე ადგილს დაცვის პოლიტიკას , რათა გაიგოთ , თუ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან ( მომხმარებლისგან ) და როგორ ვიყენებთ . _ უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებული დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ დაწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე Support@GrowGrow.ge _

ინფორმაციის შესახებ ინფორმაცია და მისი გამოყენების პირობები

ჩვენ ვაგროვებთ ორი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ : პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია .

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია , მისი გამოყენების მახასიათებლების იდენტიფიკაცია . _ _ ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენი ზუსტი წარმოდგენა ( მაგალითად , თქვენი სახელი , გვარი , ელექტრონული ფოსტის მისამართი და დაბადების თარიღი ), როდესაც თქვენ გაქვთ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით , თქვენ გაქვთ აქტივები შიგნით , როგორც მაგალითად , ანგარიშის გახსნა , ჩვენთან ან ჩვენს პარტნიორებთან ერთად პროდუქციის შეძენა . პროდუქტის საფასურის გადახდისას ჩვენ შეიძლება ასევე მოგთხოვოთ თქვენი ბარათის ნომერი , ვადის გასვლის თარიღი , აუტენტურობის კოდი ან სხვა შესაბამისი ინფორმაცია . _ ეს უკანასკნელი არ არის დაცული გვერდიდან . _ _ _ _ _ _ _ _ _ აქედან გამომდინარე , ჩვენ არ მივაწვდით თქვენს ბარათის ინფორმაციას . _

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის ინფორმაცია , რომელიც განსაზღვრავს მომხმარებლის იდენტიფიკაციას . _ _ _ ამ სახის ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს იმ ბრაუზერის სახეობას , რომელსაც თქვენ იყენებთ და თქვენს ინტერნეტ პროტოკოლის IP მისამართს . ჩვენ ან / და ყველა უფლებამოსილ მესამე ქვეყნის პროვაიდერებს და მარეკლამირებელ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ეს ინფორმაცია იმ დროს , როდესაც თქვენ იმყოფებით საკუთარ თავს . _ _ _

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია გაცემა

თქვენ შეგიძლიათ გავითვალისწინოთ ან მივიღოთ არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია პარტნიორებს . _ _ _ _ _ ცენტრი ზემოაღნიშნული გამიზნულია თქვენი არჩევანის გასაუმჯობესებლად . _ _

ინფორმაცია განახლება და შეცვლა

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია თქვენი ანგარიშის განყოფილებაში შესვლით . _ _ _ ჩვენ მივაწოდებთ , რომ სწრაფად განაახლოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია მისი მდგომარეობის შესახებ . თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაცია წაშლა . თუმცა , რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს , თქვენ ვერ წაიკითხავთ ინფორმაციას , რომელიც აღმართულია განხორციელებულ ძველ ტრანსაქციებთან . _ _ _ გარდა ამისა , ჩვენთვის შეიძლება შეუძლებელი იყოს ყველა საჭირო ინფორმაცია , რადგან ჩვენ პერიოდულად ვახდენთ ინფორმაციის დარეზერვებას . _ თქვენი ინფორმაციის ინხება ცენტრალური ბარათი , არ არის განთავსებული დატვირთული , ის უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი . _ _ ამ უკანასკნელს საკუთარი დაცვის პოლიტიკა აქვს , რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს . _

მომხმარებლის არჩევანი ინფორმაცია შეგროვება და გამოყენებაზე

თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ შეიკავოთ დამატებითი წარმოდგენა . _ _ თუმცა , ყველამ იცის , თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ის , რაც თქვენ იცით .

ინფორმაცია უსაფრთხოება

ჩვენ ვატარებთ მრავალ უსაფრთხოების ზომას პირად საიდენტიფიკაციო სისტემის დასაცავად . თქვენი პირადი ინფორმაციის საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მითითების შემთხვევაში . _ ეს პაროლი დაშიფრულია . ჩვენ უპირველეს ყოვლისა , მესამე პირებს არ გაანცით თქვენი პაროლი . გარდა ამისა , თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და სერვერზე , მხოლოდ თქვენთვის სასურველი პერსონალი და კონტრაქტორებს მიუწვდება ხელი . ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თქვენს ბარათთან და ჩვენთვის ის ხელმიუწვდომელია , რადგან თქვენი ბარათი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება . _ _ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ინტერნეტი ან უკაბელო ქსელი . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს , რათა დავიცვათ მონაცემები და ასევე ვცდილობთ კავშირები დავამყაროთ მხოლოდ ისეთ ორგანიზაციებთან , რომლებიც ისე უდგებიან ამ საკითხს . თუმცა , ჩვენ ვერ განვასხვავებთ გარანტიას ვებგვერდს ან ვებგვერდის გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებას და არ ვაგებთ პასუხებს ნებისმიერ მესამე მხარის ქმედებებზე , მათ შეუძლიათ შექმნან მსგავსი ინფორმაცია . _

იურისდიქცია

წინამდებარე ხელშეკრულებაზე დადებულია შეთანხმებით და ვებგვერდის საშუალებით ჩვენი სარგებლობის მიხედვით , რომელიც ხელშეკრულება დადებულია საქართველოში , კერძოდ . თბილისში და დავის არსებობის შემთხვევაში მას განიხილავს . თბილისის საქალაქო სასამართლო , საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად .

ხელშეკრულების არც ერთი დებულება არ წარმოშობს თქვენსა და მათ შორის პარტნიორობას , სამსახურებრივ ურთიერთობას ან წარმომადგენლობას . წინამდებარე ხელშეკრულებას არ აქვს მესამე მხარე ბენეფიციარი . თქვენ არ შეგიძლიათ , რომ წინამდებარე ხელშეკრულება ან ხელშეკრულებით განსაზღვროთ მონიჭებული უფლებები და მოვალეობები მთლიანად ან გადასცეთ მესამე მხარის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე . _ _ თქვენს მიერ ასეთი ქმედების ნებისმიერი მცდელობა იქნება ბათილი . თუ წინამდებარე ხელშეკრულების ნაწილი მიჩნეული იქნება ბათილად ან აღსასრულებლად გამოუსარად , მაშინ ხელშეკრულების ნაწილი შედგენილი იქნება გარკვეული კანონზომიერების ნაწილი , ხოლო დანარჩენი ნაწილები დარჩება ძალაში . _ _

ვადასტურებ , რომ შემისრულდა 21 წელი

ვადასტურებ , რომ შევეცანი ვებ - გვერდით სარგებლობის შეზღუდვა და თანხმობა ვაცხადებ მასზედ , რომ შპს ოაზისმა'' , ან / და დაკავშირებულმა კომპანიებმა , პირებმა ან / და პარტნიორებმა , სხვადასხვა სახის ღონისძიებების , მათ შორის და არა მხოლოდ მარკეტინგული ან / და სარეკლამო აქციების შესახებ . ჩემი ინფორმირების შემუშავება , განხორციელებული ვებ - გვერდის მონაცემების საშუალებით ( სხვადასხვა პერსონალური მონაცემები , სახელი , გვარი , ტელეფონი , ელ . ფოსტის მისამართი , საცხოვრებელი მისამართი ) დამუშავება ( შეგროვება , ჩაწერა , კონტროლი , შენახვა , შეცვლა , აღდგენა , გამოთხოვა , გამოყენება _ _ _ _ ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის , გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად ხდომის , დაჯგუფება ან კომბინაცია , დაბლოკვა , წაშლა ან განადგურება ) .

დადასტურებულია , თუ რა სწორად არის მითითებული პიროვნებები ნებისმიერ დროს , რომელიც მოითხოვს მათ ხელთ არსებულ პერსონალურ მონაცემებს და დამუშავების შეწყვეტას , დამუშავებული ტექნიკური გასწორება , განახლება , აქ დამატება , დაბლოკვა , წაშლა , განადგურება , ასევე ასეთი მოწყობილობა გამოთხოვა და მისი გაცნობა _ _ _ _ _ _ დამმუშავებლის საშუალებით . მონაცემთა დამმუშავებელი ადასტურებს , რაც და განხორციელდება მხოლოდ აქ მიზნების განსახორციელებლად და ის ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ მისი უფლებამოსილი თანამშრომლებისთვის და არ არის ასეთი პერსონალური გამჟღავნება ან მისი სხვა მეორე მესამე პირისთვის , გარდა მითითებული პირებისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პერსონალური სისტემებისა . _ _ დამუშავებული დადასტურებული პერსონალური მონაცემების შეგროვება , დამუშავება და შენახვა განხორციელდება მხოლოდ მომხმარებლების ინფორმირების მიზნებისათვის და დამუშავებული მონაცემების შესახებ . _ _ _ _ _ _

კომპანია იღებს ყველა აუცილებელ ორგანიზაციას და ტექნიკურ ზომას , რათა თქვენი პირადი მონაცემები იყოს დაცული და არ მოხდეს მათი შემთხვევები , მიზანმიმართული ან / და უკანონო გავრცელება ან მოხმარება არაუფლებამოსილ პირთა მიერ .  

ვაცხადებ თანხმობას , რომ პერსონალური მონაცემები შეინახოს მონაცემთა ბაზაში .

კავშირი ინფორმაცია :
შპს ოაზის თბს

+995 2 371 121
Support@theoasis.store